Active Phone Server 9.18.1.5997

Active Phone Server 9.18.1.5997

SoftCab.com – Shareware – Windows
1. Answering machine plays back a greeting and records a message. Recorded messages are common wav-files.
2. Caller ID displays caller ID information when call is received. Customizable voice/melodies for each phone number.
3. ISP Dialer dials numbers one by one to your ISP until successful connection. When connection is established (or connection was broken) it will notify you by playing melody.
4. Email Checker will notify you about new email arrival. It will show subject, from whom this email and several lines of each email. It's fast and easy to use.
5. Reminder will notify you about all events you dont want to miss.

Tổng quan

Active Phone Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi SoftCab.com.

Phiên bản mới nhất của Active Phone Server là 9.18.1.5997, phát hành vào ngày 09/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Active Phone Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Active Phone Server Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Active Phone Server!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SoftCab.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản